ما از اوناشـــــــــیم کــــه همــه رو

به راه راســـت هــدایــــت مـــی کنیـــم

بلـــکم راه خــودمــون خــلوت شــه

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

گروه عمومی · 114 کاربر · 10705 پست

ارسالهای ..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍
[ حآجی هس میکَریم زِندگی یک نَوآختع ] [ حآجی بگوُ چِ میشع کَرد بِگوُ رآهی دآریم غیر این کِع بِشییم مِثل ]

[ چآرلی چآپین روُی غُصه هآی دِلِموُن یعِ نِقآب بِکشیم شآدیآی زِندِگیموُنوُ سهِ کآم بِکشیم ]

[ وَلی هَمهِ غَمآموُنوُ چُس دوُد کُنیم وُ بِسمَت وَعده هآی فَردآی پوُچِت فوُت کُنیم ]


امضا: ((ےِ جـــورے خــوردَمــ زَمیــن کِ دیگِ بلـــَند نمیــشَم))
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº

میان،میبینَن، میرَن . .. (:


7bn8_img_20180426_173533_532.jpg
امضا: یه دُختر هَر چِقدرمـ تَحمل کُنه بآزمـ چِشمآش خیسـ میشهـ . . .
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº

مهربون نباشید ..

مهربونا تکراری میشن

(:

امضا: یه دُختر هَر چِقدرمـ تَحمل کُنه بآزمـ چِشمآش خیسـ میشهـ . . .
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

...

IMG_20180206_020501.jpg
امضا: اَعصــآبَم دیــگــهـ نِمــیـکِــشهـ ...
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº

یآدِتون رَفت ... یآدِ مَن موند (:

1525544248281660_large.jpg
امضا: یه دُختر هَر چِقدرمـ تَحمل کُنه بآزمـ چِشمآش خیسـ میشهـ . . .
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍

دُخــترآ ی پِرنــسس ! پِسرآی هـیــز !
یـِ سِری توفآز کینگ یـِ سِــری عــآشِقـ یـِ سِری اَفسردِهـ یـِ سِـری شـآخ !

خُلــآصِهـ خُــوشــ میگذَرـه اینجــآ بیــن کُص ـمَـغزآیی کِـ یـآدِشونــ رَفتِــ کیَن ؟!!10531525558701001009.jpeg
امضا: ((ےِ جـــورے خــوردَمــ زَمیــن کِ دیگِ بلـــَند نمیــشَم))
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍
↵حَضرَتِ بِی اَعصآب 卍

شَب بِ شَب تویـــِ ـعآلَمی پَرتَمـ!!!
کـِه جَوونیمــ ـحَروم شُد سآعَت برگَرد
امضا: ((ےِ جـــورے خــوردَمــ زَمیــن کِ دیگِ بلـــَند نمیــشَم))
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº
ºO كـــآفِهــ قَديمـــ Oº
میخواید کسی رو بشناسید ببینید با مادرش پشت تلفن چجوری حرف میزنه...

امضا: یه دُختر هَر چِقدرمـ تَحمل کُنه بآزمـ چِشمآش خیسـ میشهـ . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی