یـهـ جـوری نگـاهـ کـُن مارو انـگآر ارادت دآری^__^

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

Tofe.Mark.Dar

گروه عمومی · 96 کاربر · 13278 پست
1395/12/26 - 16:42
✈ 巫師
✈ 巫師
I FLYING


امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـمـوج رـآ آغـوش سـنگ

ـآرام میـسآزد

بـمـآن... ( :امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـتداعـی نـشو انقـدر

ـدر این همهـ خیابـان هـآ

در ـاین همهـ آدم هـآ. . .

امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـبجایـمـ می نـشیـنـد ـروبه ـرویتـ ـشعـر ـمی خوانـد

ـزنی تنهـآیی ـاش را ـروی ـآوارم بـنآ کردهـ. . .


):
امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـایـن بهـآر یـک اتفـاق خـوب کـم دارَد

رخ بـده . . .

( :


امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـچـنـان تنهـآیِ تنهـآیـم

کهـ حـتی نیسـتم بـآ خـود . . .


)':
امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
✈ 巫師
✈ 巫師
ـحـالِ ـمـن مثـل ـیتیـمی سـت کهـ هنگـام ـدعا

ـبهـ فـرازِ " بـاَبی اَنْـتَ وَ اُمّـی " ـبرسـد. . .


):
امضا: يهـ حِـسِ "خاص" دارَمـ مِثـهـ حِـسِ #بـااَدبـادَكـ ـرویِ ←"زَميـنـ"→
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی