عشـق & نفرت

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

HATE

گروه عمومی · 58 کاربر · 7713 پست
♥TINA♥
♥TINA♥

اینـجــــا ، زمین … ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان ! نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست ! امّــــا ، مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد ! سلام ، تـــــولــــــیدَش ! و انــــــــقضـــایــــــــش ؛ خــــداحــــافــــظ !

امضا: مُهـــــم ایـــن نیســـت کــه مــــن فکــــر میکنـــم "کـ ـ ـی" هستـــم مُهـــــم اینـــــه کـــه "تــــو" حتـــــی فکرشــــم نمیتونــــی بکنـــی کــــه مــــن کــ ــ ـی هستــــم!
··
2
♥TINA♥
♥TINA♥

↻يه رفــــــــيق دارم ;↻ ♚”اسمش خــــــــداس“♚ ✘بحثـــــــسش از همه جداس✘ ☜ تــــــــا اون پشتــــــمه ☞ ⚅ بیخیال هر چی مخاطب خــــــــاص ⚅

امضا: مُهـــــم ایـــن نیســـت کــه مــــن فکــــر میکنـــم "کـ ـ ـی" هستـــم مُهـــــم اینـــــه کـــه "تــــو" حتـــــی فکرشــــم نمیتونــــی بکنـــی کــــه مــــن کــ ــ ـی هستــــم!
··
7
♥TINA♥
♥TINA♥

تو را من “تو” کردم وگرنه “او” هم زیادت است پس اینقدر برایم ،شما,شما نکن…

امضا: مُهـــــم ایـــن نیســـت کــه مــــن فکــــر میکنـــم "کـ ـ ـی" هستـــم مُهـــــم اینـــــه کـــه "تــــو" حتـــــی فکرشــــم نمیتونــــی بکنـــی کــــه مــــن کــ ــ ـی هستــــم!
··
5
♥TINA♥
♥TINA♥

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه . . . یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست امـــــتداد پایان اســــت بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد !! [تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]

امضا: مُهـــــم ایـــن نیســـت کــه مــــن فکــــر میکنـــم "کـ ـ ـی" هستـــم مُهـــــم اینـــــه کـــه "تــــو" حتـــــی فکرشــــم نمیتونــــی بکنـــی کــــه مــــن کــ ــ ـی هستــــم!
··
3
♥TINA♥
♥TINA♥
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: مُهـــــم ایـــن نیســـت کــه مــــن فکــــر میکنـــم "کـ ـ ـی" هستـــم مُهـــــم اینـــــه کـــه "تــــو" حتـــــی فکرشــــم نمیتونــــی بکنـــی کــــه مــــن کــ ــ ـی هستــــم!
··
4
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ

بعضیآمـ اینطورینـ دیگهـ ،بیـ لیآقَتنـ:| ولیـ خبـ هستنـ آدمآییـ کهـ وقتیـ میفهمنـ دوسشونـ دآری ،بآزمـ همونـ آدمـ قبلیـ میـ مونَنـ^_^ البـتـ فقط گروهـ دومـ تو دلـ مآ جآ دآرنـ ^_^ گروهـ اولو کهـ آدمـ حسآب نمیکنیمـ*_* [تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]

امضا: صفر باش..ان دایره ساده و خالی که با حضورش در برابر هر عدد ان را تا ده و صدها برابر ارزش میبخشد
··
2
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: صفر باش..ان دایره ساده و خالی که با حضورش در برابر هر عدد ان را تا ده و صدها برابر ارزش میبخشد
··
2
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ
̶̶ᾗᾄмᾄќ ἔ ʛђᾄвἷłἔ

ﭘﺪﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺭﻭ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ: ﺑﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺄﺳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻰ ﺭﻭﻯ ﺑﺪﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ ! ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﺿﺮﺭﻯ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻴﻜﺎﺭﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺪﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﻣﻦ 15 ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻬﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﺕ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﻰ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﭘﺎﻭﺭﻗﻰ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺷﻮﺧﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ " ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ " ﺑﺎﺷﻨﺪ{-15-}

امضا: صفر باش..ان دایره ساده و خالی که با حضورش در برابر هر عدد ان را تا ده و صدها برابر ارزش میبخشد
··
3
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی