یافتن پست: #000099

❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
ایـלּ جـבآیـے בرב בآرב ،
مثــل
בورے از ּ .....!
حــوض بـے مـآهـے تــو هستــے ،
مـآهـے بـے حــوض مـלּ ....!
[تصاویر و لینک ها فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد]
امضا: مَـלּ میــگم بـَهـآے ایـלּ عــشــق واسـہ مـלּ تــَرڪــــ 9طــלּبــوב . . . !
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
C∀ɻɻEƧ∀H∀ИD.ǀɩ
مے خـواستم زیبــآتریـלּ کـلام رآ برآیت بنـویسـم ...
امـآ پنـבاشتــم ســآבه نوشتـלּ همچـوלּ سـآבه زیستـלּ زیبـآست ..!
الهـے جـآבه ے زنـבگیت همـوار ....
آسمـآלּ چشمـآنت صـآف ...
و בریـآے בلت آرام و زلال باشـב ...

امضا: مَـלּ میــگم بـَهـآے ایـלּ عــشــق واسـہ مـלּ تــَرڪــــ 9طــלּبــوב . . . !
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
❀♨♪【 NEGIN】♪♨❀
کــآش عکســے کــہ از تــ9 בآشتــم " نـَفـَـــس " هم مـے کشیـــב . . . . !
البتــہ کــہ عکسهــآے تــو نــَفــَس هم مے کشنــב . . . !
ایــלּ رآ حــآل پریشــآלּ مــלּ مـے گویــב . . . !
وگــرنـہ
کــבآم בیــوآنــہ اے صفحــہ ے مــ9بآیـــل را בر آغــوش مے گیــرב و مـے بوســב . . . ؟!؟!؟!

"نــَفــَســَم مـے گیــرב בر هــوایـے کــہ نـَفــَس هــآے تــو نیسـتــــــ . . . ! "


امضا: مَـלּ میــگم بـَهـآے ایـלּ عــشــق واسـہ مـלּ تــَرڪــــ 9طــלּبــوב . . . !
ÖZLƏM
ÖZLƏM
جُمــــــعه

اَبـــــــری

عجــــیب

و

تَنـــــــــــــــــگ...

امضا:
ÖZLƏM
ÖZLƏM
کاشکے دُنیا دیلیت َاکانت داشت ؛بَد جور خَسته ام …
امضا:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی