یافتن پست: #009900

فقط خدا
فقط خدا


خطاب به تک فرشته ی دلم


امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی معاون دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی معاون دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت


[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی معاون دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت


[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی معاون دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت


[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی معاون دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت


[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم

همگی بیایین اینجا

هرکی هم پرسید بگین هادی سرپرست دعوتمون کرده

قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت[لینک]
امضا: ته خط
فقط خدا
فقط خدا
سلام دوستای ماه و گلم
همگی بیایین اینجا
هرکی هم پرسید بگین هادی سرپرست دعوتمون کرده
قدمتون رو چشمم

اسمش هم هست راحت چت[لینک]
امضا: ته خط
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی کافه سهند · قدرت گرفته توسط شــــیر ترانیـکس فارسی